https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14905.734809129124!2d105.98746763564556!3d20.9350913267858!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a51286f8b355%3A0xb3e95ce9d4e89e81!2zVsSpbmggS2jDumMsIFbEg24gR2lhbmcsIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1529057970124

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA LAN

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vĩnh Khúc, Xã Vĩnh Khúc
Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại: 02213 730 382
Email: kinhdoanh@hoalanjsc.vn

 Liên hệ mua hàng